Roses Sant Jordi - Sta Coloma de Gramanet - Permisos

Permiso Venda de Rosas 2020

Roses Sant Jordi - Sta Coloma de Gramanet - Permisos

Santa Coloma de Gramanet  Sant Jordi

Que has de saber:

Aquelles persones que vulguin realitzar venda ambulant de roses als carrers de la ciutat durant la diada de Sant Jordi, han de demanar el corresponent permís d'ocupació de la via pública a l'Ajuntament.

Qui ho pot Demanar?

La persona interessada o un representant degudament autoritzat.

Requisits a complir

 • Ser major de 18 anys.
 • Estar donat d’alta de l'IAE, o Declaració Censal que consti epígraf corresponent a l'activitat a desenvolupar (Delegació d'Hisenda-Agencia Tributaria).
 • No tenir cap deute amb aquest Ajuntament.

Documentació necessària

 • Instància específica del tràmit.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIF o NIE (en cas d’estrangers).
 • Declaració conforme assumeix la responsabilitat civil (aquesta declaració ja està a la pròpia instància). Disposarà de la pòlissa de responsabilitat civil en el moment d'exercir l'activitat.Original i fotocòpia de document que acrediti estar donat d’alta de l'IAE, o Declaració Censal on consti epígraf corresponent a l'activitat a desenvolupar (Delegació d'Hisenda-Agència Tributària).
 • Document que acrediti no tenir cap deute amb aquest Ajuntament o bé signatura per a que es puguin fer les comprovacions, per part de l’Ajuntament (l’autorització figura a la pròpia instància).
 • En el cas que la sol·licitud sigui presentada per una persona distinta del sol·licitant haurà d'aportar una autorització signada d'aquest per representar-lo.

Impressos

A Rosessantjordi.com posem a la teva disposició els impresos perquè sol·licitis el permís de venda de roses a Santa Coloma de Gramanet. A més, adjuntarem un descompte especial perquè puguis reservar les teves roses al millor preu.

 

Descarrega de formulari i descompte

 

I  després?

La presentació de la sol·licitud es farà concertant cita prèvia a l’OIAC Telefònicament: 93 462 40 40 de 8:30 14:30 hores

El lloc de presentació és la Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana: PC DE LA VILA 1, Santa Coloma de Gramanet.

Preu:

Ordenança Fiscal núm. 14 Per punt de venda i dia: : 34 €

Aquelles persones, entitats i/o associacions que sol·licitin l'ocupació de la via pública per a la venda de roses i/o flors amb una finalitat d'interès social, educatiu, cultural, benèfic, esportiu..., quedaran excloses de la presentació de la documentació i de la corresponent taxa. Hauran de sol·licitar la venda de roses mitjançant una instància genèrica indicant l'emplaçament i sol·licitant l'exempció de la taxa.

 

Termini de tramitació

Període de tramitació Sant Jordi 2020

Si vols estar al tant, dóna-t'hi d'alta en el nostre sistema i t'avisarem quan tinguem les dates del 2020. Rebràs la informació relativa a l'any 2018.

Aquesta informació serà actualitzada i te l'enviarem quan disposem dels documents i dades del 2020.

 
 
Donar-me d'alta i Rebre Avisos
 
 

 

Activar alerta i descompte

 

Com es donarà resposta

La notificació de l’autorització es realitzarà mitjançant anunci en el web municipal i el tauler d’anuncis de l’ajuntament (Pl. De la Vila s/n. I Pl. Olimpo núm. 3).

A tenir en compte: 

 • Només s'admetrà la sol·licitud amb un punt de venda per instància.
 • Si no aporta la documentació requerida se li atorgaran dos dies per portar-la (se li donarà cita prèvia) i si no l’aporta en el termini establert, o no realitza el pagament de la taxa, es considerarà que l’interessat desisteix de la seva petició. 
 • Si hi ha més d’una sol·licitud per una ubicació, es procedirà a fer un sorteig i s’assignarà al guanyador del mateix la ubicació demanada. A la resta de peticionaris, s’autoritzarà a instal·lar-se a les ubicacions més properes a l’adreça sol·licitada en els llocs assenyalats per l’Ajuntament. 
 • El peticionari serà informat de l’autorització o denegació del permís mitjançant anunci que es penjarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament (Plaça de la Vila) i al WEB municipal durant la setmana del 18 d’abril 


La informació publicada ha estat extreta de la web de l'Ajuntament i sobre la base de l'experiència d'anys anteriors, i es posa a la disposició dels usuaris de manera gratuïta i sota el principi de bona fe. Encara que treballem molt per mantenir actualitzada la informació, Roses Sant Jordi .com no pot fer-se responsable dels canvis en les condicions que l'Ajuntament, com a òrgan competent en la concessió de les llicències, pugui realitzar, ni de les inexactituds en la informació ni dels avisos en les dates quan aquestes no ens són comunicades.

Recibir formulario y descuento

 • Majoristes de roses

  Majoristes de Sant jordi. rosas de Sant Jordi al'engrós. El millors distribuidors de Roses de Sant Jordi. Des de fa 25 anys.

 • Roses Solidàries

  Roses Solidàries. roses per a projectes solidaris a Roses Sant Jordi


© 2019 RosesSantJordi.com   |   633 440 282